top of page

Leveninverbinding.nu Privacy en Persoonsgegevens

Leveninverbinding.nu, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: Hanke Hermse

Aartsbisschop Romerostraat 657, Utrecht , hankehermse@gmail.com, www.leveninverbinding.nu

Gegevens: KvK: 62247891  BTW nr: NL0608.30.529.B.01

Rek nr: NL58 INGB 0004022536.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt; Leveninverbinding.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;- Voor- en achternaam- Telefoonnummer thuis en/of mobiel- E-mailadres (-sen)- Eventueel adres gegevens .

Verslag betreft coaching blijft privé;  Leveninverbinding.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

             -  Toezenden van een nieuwsbrief en aankondigingen van lesaanbod, workshops en aanvullende informatie over de inhoud van de lessen 

             -  U te kunnen bellen, sms/whatsapp-bericht sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

             -  U een factuur te kunnen sturen 

Geautomatiseerde besluitvorming; Leveninverbinding.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeldmedewerker van leveninverbinding.nu)) tussen zit. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; leveninverbinding.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 7 jaar, Personalia 7 jaar, Adresgegevens 7 jaar, Betaalgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden; leveninverbinding.nu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en fiscale verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;leveninverbinding.nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door leveninverbinding.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leveninverbinding.nu via hankehermse@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek. Leveninverbinding.nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; Leveninverbinding.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hanke Hermse via hankehermse@gmail.com.

bottom of page